Algemene Voorwaarden boeknu-online

Definities:

- Klant: de gebruiker van boeknu-online.nl en degene die zich heeft geregistreerd voor een abonnement

Algemene voorwaarden / Overeenkomst

 1. Klant mag de service van boeknu-online.nl uitsluitend aanwenden voor gebruik op haar eigen website(s) om online boeken mogelijk te maken voor haar eigen accommodaties.
 2. Klant mag de dienst uitsluitend aanwenden op een manier zoals deze bedoeld is.  Klant mag de dienst dus niet gebruiken op een manier dat deze overbelast raakt of schade toebrengt aan ons of anderen.
 3. Na afloop van een proefabonnement staat het Klant vrij om wel of niet een betaalde dienst af te nemen.
 4. Klant kan een lopend abonnement per email opzeggen. De opzegging gaat in na afloop van de reeds betaalde termijn. Als Klant niet meer betaalt wordt het abonnement ook beëindigd. Na beëindiging van het abonnement heeft Klant nog 1 maand toegang tot haar gegevens, of zolang als anders afgesproken, maar gasten kunnen niet meer online boeken via deze site.
 5. Klant kan voor aanvullende diensten een prepaid tegoed opwaarderen (online-betalen, SMS). Er is geen restitutie mogelijk voor ongebruikt tegoed.
 6. boeknu-online.nl spant zich in voor de zekerstelling van gegevens en services, doch is niet aansprakelijk voor het verlies daarvan of voor de directe of indirecte gevolgen van service- of gegevensverlies, fouten, falen, vertraging of welk gebrek dan ook. Iedere aansprakelijkheid van boeknu-online.nl voor enige vorm van schade is uitgesloten, waaronder ook begrepen directe of indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Klant vrijwaart boeknu-online.nl en alle betrokkenen waaronder o.a. exploitant, beheerders, ontwikkelaars, medewerkers van elke claim van Klant of van derden.
 7. Reserveringsaanvragen, boekingen, bevestigingen, herbevestigingen en wijzigingen die Klant in haar emailbox of anderzinds ontvangt dient Klant te bewaren totdat deze niet meer nodig zijn. Klant is zelf verantwoordelijk voor alle aspecten van haar administratie en de communicatie tussen Klant en haar cliënten, en het bijhouden van een eigen administratie. Dit betreft ook de verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie en de controle daarop.
  Klant dient haar administratie zo in te richten dat deze onafhankelijk is van het wel- of niet beschikbaar zijn, en juist functioneren van boeknu-online, en zo altijd haar verplichtingen jegens haar cliënten kan nakomen.
 8. Wij spannen ons in om gegevens van Klant en de gegevens van haar cliënten te beschermen. Deze gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen en voor geen ander doel gebruikt dan het mogelijk maken van online-boeken en de registratie daarvan.
  Hoewel wij structureel reservekopieën van data maken, blijft Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van benodigede informatie en de controle op de juistheid daarvan.
  Wij behouden ons het recht toe om copiën te vernietigen om persoonsgegevens niet te lang te bewaren.
 9. Door het plaatsen van een link naar ons reserveringssysteem op een site maakt het reserveringssysteem onderdeel uit van die site, waarbij Klant verantwoordelijk is voor het geheel. Wij accepteren geen aansprakelijkheid jegens Klant of jegens derden.
 10. Voordat Klant een boeking accepteert dient deze zelf te controleren of alle gegevens juist zijn, zoals bv dagen, prijs en beschikbaarheid.
 11. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken, draadloze communicatie en computercentra, personeel bij dienstverleners, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet toegankelijk kan zijn voor derden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden, opslaan en verwerken van informatie. Wij spannen ons in informatie te beveiligen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden verstuurd en/of opgeslagen.
 12. Mocht de service onverhoopt korte of lange tijd onderbroken, worden door vernieling, storing, fouten, falen, niet juist functioneren of stopzetten, dan zullen wij nooit aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade, waaronder ook directe of indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Ditzelfde geldt voor het verlies van data of onjuistheden in verwerking. Klant is zich bewust van risico's van het gebruik van een reseringssysteem (beschikbaarheid en juistheid van informatie, het delen van informatie), en begrijpt dat deze zelf verantwoordelijk is voor een onafhankelijke volledige en juiste eigen administratie. Klant begrijpt dat koppeling/synchonisatie met andere systemen ook risico's met zich meebrengen als het gaat om het correct verwerken van reserveringen. De verantwoordelijkheid voor controle hierop berust bij de Klant zelf.
 13. Bij niet nakomen van de voorwaarden, misbruik, oneigenlijk of ongewenst gebruik zal boeknu-online.nl de dienst voor de Klant beëindigen.
 14. Door ons kunnen wijzigingen in het product of voorwaarden worden aangebracht. Bij relevante vermindering van de mogelijkheden heeft Klant het recht direct op te zeggen met restitutie van een evenredig deel van de betaalde nog niet verbruikte abonnements gelden.
 15. Bij beëindiging van de overeenkomst, abonnement of service vindt in overige gevallen geen restitutie plaats.
 16. Het is boeknu-online.nl toegestaan om een link naar de site van de Klant te plaatsen tenzij Klant aangeeft dit niet te willen.
 17. Biedt Klant accommodaties aan die niet bestaan of waar deze geen zeggenschap over heeft of pleegt Klant op een andere manier misbuik of dupeert Klant ons of anderen, dan doen wij aangifte. Elke inschrijving wordt gecontroleerd.
 18. Het is boeknu-online.nl toegestaan om op elk moment de dienst te beëindigen, als daar naar het oordeel van boeknu-online.nl een aanleiding, omstandigheid of situatie naar is. Afhankelijk van de situatie kan boeknu-online.nl daarbij wel of niet overgaan tot restitutie van vooruitbetaalde bedragen, naar rato van de resterende abonnementstijd. Dit ter beoordeling van boeknu-online.nl.
 19. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van alle relevante gegevens van reserveringen en boekingen zodat deze zelf, onafhankelijk van boeknu-online, in alle middelen en informatie benodigd voor haar continuïteit en verplichtingen voorziet.
 20. Cookies: boeknu-online.nl maakt gebruik van cookies. Deze cookies hebben geen ander doel dan het snel en betrouwbaar laten functioneren van het pakket, en gelden als strikt noodzakelijk voor de dienst. Klant stemt in met het gebruik van deze cookies. Er worden geen cookies toegepast voor commeriele toepassingen of gebruik door derden.
 21. Privacy: Met het (laten) registreren van een reservering worden meestal ook persoonsgegevens in het reserveringssysteem opgeslagen. Dit kunnen de gebruikelijke NAW gegevens zijn, maar wellicht ook geboortedata. Klant dient zich daarbij te houden aan de wettelijke bepalingen. Door het integreren van het reserveringssysteem met een site wordt dit een onderdeel van deze site, waarvoor de Klant zelf als enige verantwoordelijk is, alsook voor het bijhouden en desgewenst vernietigen van de persoonsgegevens. Gegevens van cliënten van Klant worden op generlij wijze door ons gebruikt of doorgegeven aan anderen: Klant is zelf de enige die gebruik maakt van deze gegevens. Klant dient zich te houden aan de privacy verklaring die wordt vertoond tijdens het online boeken. Klant dient zelf te voldoen aan alle wettelijke bepalingen.
 22. Aanvullende bepalingen over aansprakelijkheid:
  22.1 boeknu-online.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar boeknu-online.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. boeknu-online.nl is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting of dienst van genoemde derden.
  22.2 Iedere aansprakelijkheid van boeknu-online.nl voor enige vorm van schade onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
  22.3 Klant vrijwaart boeknu-online.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door de aan Klant of haar cliënten geleverde diensten van of middels boeknu-online.nl.
  22.4 Indien en voor zover boeknu-online.nl jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, is boeknu-online.nl slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag gelijk aan de door boeknu-online.nl ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
  22.5 Klant is aansprakelijk voor schade die boeknu-online.nl mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
  22.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan boeknu-online.nl. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of boeknu-online.nl daarvan ten gevolge lijdt.

Bijlage Gegevensverwerking
 1. Artikel 1 - Definities

  De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

  1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

  1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

  1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

  1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

  1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

  1.6 Verwerker: boeknu-online.nl, die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

  1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van boeknu-online.nl Persoonsgegevens verwerkt;

  1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van boeknu-online.nl aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

  Artikel 2 - Onderwerp

  2.1 boeknu-online.nl zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

  2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en boeknu-online.nl als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door boeknu-online.nl.

  Artikel 3 - Verplichtingen boeknu-online.nl

  3.1 boeknu-online.nl verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door boeknu-online.nl gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

  Artikel 4 - Sub-verwerkers

  4.1 boeknu-online.nl is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen.

  Artikel 5 - Doorgifte van Persoonsgegevens

  5.1 boeknu-online.nl zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

  5.2 boeknu-online.nl zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

  Artikel 6 - Beveiliging

  6.1 boeknu-online.nl zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te (laten) nemen om de door haar gebruikte servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen beogen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek, beschikbare kennis, mogelijkheden, in proportie zijn van de maatregelen en de uitvoeringskosten.

  6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan de apparaten die Klant gebruikt om boeknu-online.nl te benaderen, email applicaties, gegevensdragers en verbindingen, het gebruiken van een sterk wachtwoord voor boeknu-online.nl en de betrokken applicaties waaronder email services.

  Artikel 7 - Meldplicht

  7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt boeknu-online.nl Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

  • het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door boeknu-online.nl zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

  7.2 boeknu-online.nl verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

  7.3 boeknu-online.nl kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

  Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

  8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent boeknu-online.nl Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

  8.2 boeknu-online.nl stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan boeknu-online.nl.

  Artikel 9 – Data verwijdering

  9.1 Op verzoek van de klant kan boeknu-online.nl al haar data verwijderen. Dit gebeurt ook na beëindiging van het abonnement.

  Artikel 10 – Informatievoorziening

  10.1 Op verzoek van de klant geeft boeknu-online.nl informatie over welk type data wordt opgeslagen.

  Artikel 11 - Geheimhouding

  11.1 boeknu-online.nl verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

  11.2 boeknu-online.nl staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor boeknu-online.nl en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

  11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

  Artikel 12 – Aansprakelijkheid

  12.1 Indien boeknu-online.nl tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant boeknu-online.nl in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan boeknu-online.nl een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks ter beoordeling van boeknu-online.nl. Daarbij heeft klant recht op restitutie van het niet gebruikte deel van de abonnementsperiode. Na ontbinden van de overeenkomst wordt alle data van Klant verwijderd van de systemen en vervalt alle aansprakelijkheid van boeknu-online.nl.

  12.2 De aansprakelijkheid van boeknu-online.nl is beperkt dan wel uitgesloten in de artikelen in de Algemene Voorwaarden. Indien en voor zover boeknu-online.nl jegens Klant bij schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst niettemin gehouden is tot schadevergoeding is de aansprakelijkheid van boeknu-online.nl beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 22.4 van de Algemene Voorwaarden.

  12.3 Klant vrijwaart boeknu-online.nl voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

  Artikel 13 - Duur en beëindiging

  13.1 De verplichtingen van boeknu-online.nl uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover boeknu-online.nl nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

  13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal boeknu-online.nl de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers verwijderen, of zoveel eerder als afgesproken.

  13.3 boeknu-online.nl kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.