Algemene Voorwaarden boeknu-online

 1. U mag de dienst uitsluitend aanwenden voor gebruik op de eigen website(s) als reserveringssysteem voor uw eigen accommodaties.
 2. U mag de dienst uitsluitend aanwenden op een manier zoals deze bedoeld is.  U mag de dienst dus niet gebruiken op een manier dat deze overbelast raakt of schade toebrengt aan ons of anderen.
 3. Na afloop van een proefabonnement staat het u vrij om wel of niet een betaalde dienst af te nemen. Aanmeldingen zijn gratis en vrijblijvend.
 4. U kunt een lopend abonnement per email opzeggen. De opzegging gaat in na afloop van de reeds betaalde termijn. Als u niet meer betaalt wordt het abonnement ook beëindigd. Na beëindiging van uw abonnement heeft u nog 1 maand toegang tot uw gegevens, maar gasten kunnen niet meer online boeken via deze site.
 5. U kunt als extra optie kiezen voor een SMS dienst waarmee u ook via SMS boekingen ontvangt. Indien 12 maanden niet is opgewaardeerd vervalt het SMS-tegoed.
 6. boeknu-online spant zich in voor de zekerstelling van gegevens en services, doch is niet aansprakelijk voor het verlies daarvan of voor de directe of indirecte gevolgen van service- of gegevensverlies, fouten, falen, vertraging of welk gebrek dan ook. Iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen directe of indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Gebruiker vrijwaart boeknu-online en alle betrokkenen waaronder o.a. exploitant, beheerders, ontwikkelaars, medewerkers van elke claim van u of van uw cliënten.
 7. Reserveringsaanvragen, bevestigingen en herbevestigingen die u in uw emailbox ontvangt dient u te bewaren totdat ze niet meer nodig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor alle aspecten van uw administratie en de communicatie tussen u en uw cliënten. Dit betreft ook de verantwoordelijkheid van de juistheid van informatie en de controle daarop.
 8. Wij doen er alles aan om uw gegevens en de gegevens van uw klanten te beschermen. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en voor geen ander doel gebruikt dan het bijhouden van de reserveringen. Dat betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor datalekken, beveiligingsfouten / problemen of anderzinds.
  Hoewel wij structureel reservekopieën van data en/of instellingen maken, blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van belangrijke informatie en de controle op de juistheid daarvan.
 9. Door het plaatsen van een link op uw site naar ons reserveringssysteem maakt het reserveringssysteem onderdeel uit van uw site, waarbij u verantwoordelijk bent voor het geheel. Wij accepteren geen aansprakelijkheid jegens gebruiker of jegens derden.
 10. Voordat u een boeking accepteert dient u zelf te controleren of alle gegevens juist zijn, zoals bv dagen en prijs.
 11. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken, draadloze communicatie en computercentra, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet toegankelijk kan zijn voor derden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden en/of opslaan van (wellicht vertrouwelijke) informatie. Wij spannen ons in informatie te beveiligen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden verstuurd en/of opgeslagen. Mocht de service onverhoopt korte of lange tijd onderbroken worden door vernieling, storing, fauten, falen of andere oorzaken, dan zullen wij nooit aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade, waaronder ook directe of indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 12. Bij niet nakomen van de voorwaarden, misbruik, oneigenlijk of ongewenst gebruik zal boeknu-online de dienst voor de gebruiker beëindigen.
 13. Door ons kunnen wijzigingen in het product of voorwaarden worden aangebracht. Bij relevante vermindering van de mogelijkheden heeft u het recht direct op te zeggen met restitutie van een evenredig deel van de betaalde en nog niet verbruikte bedragen.
 14. Bij beëindiging van de overeenkomst, abonnement of service vindt in overige gevallen geen restitutie plaats.
 15. Het is boeknu-online toegestaan om een link naar uw site te plaatsen. U kunt aangeven als u dat niet wilt, in welk geval ook geen link geplaatst zal worden.
 16. Biedt u accommodaties aan die niet bestaan of waar u geen zeggenschap over heeft of pleegt u op een andere manier misbuik of dupeert u anderen, dan doen wij aangifte. Elke inschrijving wordt gecontroleerd.
 17. Het is boeknu-online toegestaan om op elk moment de dienst te beëindigen, als daar naar het oordeel van boeknu-online een aanleiding, omstandigheid of situatie is. Afhankelijk van de situatie kan boeknu-online daarbij wel of niet overgaan tot restitutie van vooruitbetaalde bedragen, naar rato van de verstreken abonnementstijd. Dit ter beoordeling van boeknu-online. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van alle relevante gegevens van boekingen en dient zelf in alle middelen benodigd voor uw continuïteit te voorzien.
 18. Cookies: boeknu-online maakt gebruik van cookies. Deze cookies hebben geen ander doel dan het snel en betrouwbaar laten functioneren van het pakket, en gelden als strikt noodzakelijk voor de dienst. Er worden geen tracking cookies toegepast of andere vormen van cookies voor commeriele toepassingen. Door het gebruik van boeknu-online stemt u impliciet in met het gebruik van de noodzakelijke cookies.
 19. Privacy: Met het (laten) registreren van een reservering registreert u mogelijk ook persoonsgegevens in het reserveringssysteem. Dit kunnen de gebruikelijke NAW gegevens zijn, maar wellicht ook geboortedata. U dient zich daarbij te houden aan de Wet beschermings persoonsgegevens (Wbp). Door het integreren van het reserveringssysteem met uw site wordt dit een onderdeel van uw site, waarvoor u zelf als enige verantwoordelijk bent, alsook voor het bijhouden en desgewenst vernietigen van de persoonsgegevens. Gegevens van uw cliënten worden op generlij wijze door ons gebruikt of doorgegeven aan anderen: u bent zelf de enige die gebruik maakt van de gegevens. Op uw website dient u een privacy verklaring te plaatsen.